HOLBACHIA - ATEISTICKÝ WEB

Některé problémy mezi Biblí a běžnými křesťanskými dogmaty

 

Nezdá se, že by se Ježíš považoval v synoptických evangeliích za Boha
Zdá se, že Ježíš si myslel, že naše činy jsou důležité (pro spásu)
Známky toho, že Mojžíš nebyl autorem Bible
Nový zákon říká, abychom se neotravovali s opakovaně hřešícími
Problémy s všemohoucností Boha - Bůh odpočívá
Problémy s všemohoucností Boha - Bůh selhal

-------------------------------------------------------------------------

Zde je známka toho, že Ježíš nepovažoval sám sebe za Boha (aspoň podle synoptických evangelií)..

(Marek 10:17-18) Když se vydával na cestu, přiběhl k němu jakýsi člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"

Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh."

-------------------------------------------------------------------------

Tento verš popírá představu "boží milosti". Ježíš zde říká, že musíte činit dobré skutky, abyste se dostali do nebe.

(kontext: Ježíš hovoří)

(Jan 5:28-29) Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení.

-------------------------------------------------------------------------

Některé citáty, které naznačují, že Mojžíš nenapsal žádnou z knih Bible. (pokud vůbec existoval).

(Num 12:3 ) Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.

(Toto není jistě ten druh věci, který bychom očekávali od nejpokornějšího člověka na zemi, že o sobě napíše)

(A zde Mojžíš píše o tom, jak umřel.)

(Deu 34:5 ) I zemřel Mojžíš, služebník Hospodinův, tam v Moábské zemi, na příkaz Pána.

-------------------------------------------------------------------------

Bible jasně říká, že úsilí vynaložené vůči lidem "opakovaně hřešícím"" je ztrátou času.

(Židům 6:4-6 ) Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku, a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.

-------------------------------------------------------------------------

Zde Bůh "odpočívá" a "chodí". Tyto věci bychom ovšem neočekávali u všemohoucí, všudypřítomné bytosti, že je musí dělat.

(Gen 2:2 ) A sedmého dne Bůh dokončil práci, kterou konal, a *odpočíval* sedmého dne po vší práci, kterou vykonal.

(povšimněte si, že ačkoliv apologetiky se pokoušejí tvrdit, že prostě "přestal s prací", není to to, co se zde říká, zde se říká, že musel odpočívat celý den po své práci, jako bytost, která byla unavena.)

(Exod. 31:17 ) To je provždy platné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne *odpočinul* a *oddechl si*.

(Gen 3:8 ) Tu uslyšeli hlas Boha *procházejícího se* po zahradě za denního vánku. I ukryli se se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě.

-------------------------------------------------------------------------

Tento verš odporuje dogmatu, že Bůh je všemocný. Bůh byl "s Judou", ale nemohli si podmanit obyvatele doliny, protože měli železné vozy.

(Soudců 1:19) Hospodin byl s Judou. Podrobil si pohoří, avšak nebyl s to podrobit si obyvatele doliny, protože měli železné vozy.

 


Další desítky fundamentálních a neoddiskutovatelných rozporů v evangeliích a ostatních textech Nového Zákona je možné najít v objemné knize Zenona Kosidowského Na počátku bylo slovo (čs. 1992), jejíž recenzi si můžete přečíst zde.

 

pozn. k překladu: U citace Genesis je u českého překladu právě onen apologetický překlad "přestal konat veškeré své dílo", ale později v Exodu český překlad ponechává "odpočinul" a "oddechnul si". Ponechal jsem tedy anglický originál i u citace Genesis. Citace NZ i SZ podle ekumenického vydání 1990 (pův. 1985) Manfred

 

(c) 2003 překl. Manfred de la Sense