HOLBACHIA - ATEISTICKÝ WEB

Slovníček memetiky

autor: Glenn Grant (1990)

anglický originál

Autotoxický (Auto-toxic)
Nebezpečný sám sobě. Vysoce autotoxické memy jsou obvykle sebelimitující, protože propagují destrukci svých hostitelů (jako je např. mem Jim Jones; jakýkoliv komplex memů militaristické indoktrinace; jakýkoliv mem "mučednictví"). (GMG) (Viz exo-toxický /exo-toxic/.)
cenzura (censorship)
Jakýkoliv pokus zabránit šíření nějakého memu elimnací jeho vektorů. Proto je cenzura analogická pokusům zastavit choroby stříkáním insekticidů. Cenzura nemůže nikdy úplně zlikvidovat ofenzívní mem a může ve skutečnosti pomoci propagovat nejvirulentnější odrůdu memu, zatímco zničí jeho mírnější formy.
dormant (tj. dřímající, latentní program)
Jsoucí právě bez lidských hostitelů. Systém hieroglyfů starověkých Egypťanů a gnostická evangelia jsou příklady "mrtvých" programů (projektů), které dřímaly bez lidského hostitele celá tisíciletí ve skrytých nebo nepřeložitelných textech, a čekaly na svou reaktivaci, tj. až infikují novodobé archeology. Některé zastaralé memy se nikdy nestanou zcela dormanty, jako např. teorie flogistónu, která jednoduše zmutovala z "přesvědčení" (belief) na "poutavou historickou poznámku pod čarou."
exotoxický (exo-toxic)
Nebezpečný druhým. Vysoce exotoxické memy propagují destrukci osob jiných než svých hostitelů, obzvláště těch, kdo jsou nositeli nepřátelských memů. (jako např.: nacismus, inkvizice, Pol Pot.) (Viz memová alergie.) (GMG)
hostitel (host)
Osoba, která byla úspěšně infikována nějakým memem. Viz infekce, membot, memoid /memeoid/.
hrozba (threat)
Ta část nějakého souboru memů, která povzbuzuje věrnost a odrazuje od chybné replikace /mis-replication/. ("trest peklem" je ko-mem hrozby v mnoha náboženských programech.) (Viz: návnada, záchyt, vakcem.) (Hofstadter)
ideosféra (ideosphere)
Sféra memetické evoluce, tak jako biosféra je sférou biologické evoluce. Celková memetická ekologie. (Hofstadter.) Zdraví každé ideosféry lze měřit její memetickou diverzitou.
imunosedativum (immuno-depressant)
Cokoliv, co má sklon zmenšovat memetickou imunitu osoby. Obvyklými imunosedativy jsou: cestování, dezorientace, tělesné a citové vyčerpání, nejistota, emoční otřes, ztráta domova nebo blízkých, otřes z budoucnosti (future shock), kulturní šok, stres z izolace, neznámé společenské situace, některé drogy, samota, odcizení, paranoia, opakované vystavení (tj. působení jiných memů, pozn. překl.), úcta k autoritě, eskapismus, a hypnóza (suspenze kritického úsudku). Lanaři nových členů kultů se často zaměřují na letiště a autobusová nádraží, protože u cestujících je vysoká pravděpodobnost, že jsou vystaveni množství těchto imunosedativ. (GMG) (Viz kult.)
imunomem (immuno-meme)
Viz vakcem /vaccime/. (GMG)
infekce (infection)
1. Úspěšné enkódování nějakého memu do paměti lidské bytosti. Memetická infekce může být buď aktivní nebo inaktivní. Inaktivní je tehdy, jestliže hostitel necítí inklinaci k přenosu daného memu na ostatní lidi. Aktivní infekce způsobuje, že hostitel chce infikovat ostatní. Fanaticky aktivní hostitelé jsou často memboti nebo memoidi. Osoba, která je vystavena nějakému memu, ale nepamatuje si jej (vědomě nebo jinak) není infikována. (Hostitel může být ovšem infikován nevědomě, a dokonce přenášet nějaký mem bez uvědomění si této skutečnosti. Touto cestou se přenášejí mnohé společenské normy.) (GMG)

2. Někteří memetici používají slova "infekce" /`infection'/ jako synonyma pro "víru" /`belief'/ (tj. že pouze věřící jsou infikováni, nevěřící nikoliv). Avšak tento úzus ignoruje skutečnost, že lidé často přenášejí memy, v které "nevěří". Písně, vtipy a fantazie jsou memy, které se na "víru" /"belief"/ jako na infekční strategii nespoléhají.

infekční strategie (infection strategy)
Jakákoliv memetická strategie, která povzbuzuje infekci hostitele. Vtipy povzbuzují infekci tím, že jsou humorné, nápěvy evokováním nejrůznějších emocí, slogany a slavné fráze svou hutností a neustálým opakováním. Běžné infekční strategie jsou "padouch kontra oběť", "strach ze smrti", a "smysl pro společenství". V souboru memů je pro infekční strategii často ústředním ko-memem ko-mem návnada (the bait co-meme). (Viz replikační strategie; mimikry.) (GMG)
ko-mem (co-meme)
Mem, který se symbioticky spoluvyvinul /co-evolved/ s jinými memy, a utvořil s nimi vzájemně si pomáhající soubor memů. Rovněž nazýván symem /symmeme/. (GMG)
kult (cult)
Sociotyp nějakého autotoxického souboru memů, složený z membotů a/nebo memoidů. (GMG) Mezi vlastnosti kultů patří: sebeizolace infikované skupiny (nebo přinejmenším nových adeptů); brainwashing opakovanou expozicí (navozující závislé mentální stavy); odrazování od genetických funkcí (prostřednictvím celibátu, sterilizace, devalvace rodiny) ve prospěch replikace (získávání stoupenců); a uctívání vůdce ("kult osobnosti"). (Henson.)
mem (meme)
(angl. vyslov. `mím') Vzorek nakažlivé (přenosné) informace, který se replikuje tím, že paraziticky infikuje lidské mysli a mění jejich chování, přičemž je nutí daný vzorek dále propagovat. (termín ražený Dawkinsem, podle analogie s "genem".) Typickými memy jsou jednotlivé slogany, slavné fráze, melodie, ikony, vynálezy a módní trendy. Vzorek myšlenky nebo informace není memem, dokud nepřiměje někoho, aby jej replikoval, tj. aby jej opakoval někomu jinému. Veškeré přenášené vědění je memetické. (Wheelis, citováno Hofstadterem.) (Viz soubor memů /mem-complex/).
membot
Osoba, která celý svůj život podřídila propagaci nějakého memu, mechanicky (robotically) a při každé příležitosti. (jako např. mnoho Svědků Jehovových, členů hnutí Hare Kršna, a scientologů.) Díky vnitřnímu soutěžení tendují ti nejvýřečnější a nejextrémnější k vzestupu na vrchol hierarchie svého sociotypu. Sebe-destruktivní membot je memoid. (GMG)
memová alergie (meme-allergy)
Forma netolerance; stav, který nutí osobu reagovat nezvykle extrémním způsobem, když je vystavena specifickému semiotickému stimulu, nebo-li memovému alergenu /`meme-allergen.'/ Exotoxické soubory memů typicky přenášejí nebezpečné memové alergie na své hostitele. Aby se spustila alergická reakce, nemusejí být skutečné memové alergeny často ani přítomny, ale pouze vnímány jako přítomné. K běžným memovým alergiím patří homofobie, paranoidní antikomunismus a pornofobie. Běžnými podobami memoalergické reakce jsou cenzura, vandalismus, agresívní verbální urážky, a tělesné násilí. (GMG)
memoid
Osoba, "jejíž chování je tak silně ovlivněno nějakým [memem], že se její vlastní přežití pro ni stává nedůležitým." (Henson) (jako např.: kamikadze, šíitští teroristé, následovníci Jima Jonese, příslušníci všech vojenských jednotek). Hostitelé a memboti nejsou nutně memoidy. (viz autotoxický; exotoxický.)
memofond (meme pool)
Úplná diverzita memů přístupných kultuře nebo jednotlivci. Učení se cizím jazykům a cestování jsou metody expanze memofondu něčeho.
memoprostor (belief-space)
Protože osoba může být infikována (a přenášet je) pouze určitým počtem memů, má její memoprostor /belief space/ omezení, limit (Henson). Memy se vyvíjejí soutěžením o niky v memoprostoru jednotlivců a společností.
memetický (memetic)
Týkající se memů.
memetický drift
Akumulované chybné replikace; míra memetické mutace nebo-li evoluce. Psané texty mají sklon zpomalovat memetický drift dogmat (Henson).
memetický inženýr (memetic engineer)
Ten, kdo vědomě vymýšlí memy, prostřednictvím vplétání memů a memetickou syntézou, se záměrem změnit chování ostatních. Autoři manifestů a tv reklam jsou typičtí memetičtí inženýři. (GMG)
memetik (memeticist)
1. ten, kdo studuje memetiku. 2. memetický inženýr. (GMG)
memetika (memetics)
Studium memů a jejich dopadů na společnost.
memotyp (memotype)
1. Skutečný informační obsah memu, odlišný od svého sociotypu.

2. Třída podobných memů. (GMG)

metamem (meta-meme)
Jakýkoliv mem o memech (jako např.: "tolerance", "metafora").
Meta-mem (the Meta-meme)
Pojem memu, uvažovaný sám jako mem.
Mileniální mem, mem tisíciletí (the Millennial meme)
Kterýkoliv z několika v současné době epidemických memů, které předpovídají katastrofické události na rok 2000, včetně bitvy Armageddonu, Extáze, tisíciletého panování Ježíše Krista, atd. Mem "blízkého Nového věku" je jednoduše jeho pan-konfesijní verzí. (rovněž se nazývá Mem konce /`Endmeme.'/)
mimikry (mimicry)
Infekční strategie, v níž se mem pokouší imitovat semiotiku jiného úspěšného memu. Jako např.: pseudo-věda (kreacionismus, UFOlogie); pseudo-rebelství (Heavy Metal); podvracení padělky (Situationist detournement). (GMG)
návnada (bait)
Ta část nějakého souboru memů, která slibuje prospěch hostiteli (obvykle na oplátku za replikování tohoto souboru). Návnada obvykle ospravedlňuje, ale explicitně nevyžaduje, replikaci souboru memů. (Donald Going, citováno Hofstadterem.) Rovněž se nazývá ko-mem odměny /the reward co-meme/. (V mnoha náboženstvích je návnadou "spása", nebo přislíbená odměna; záchytem ("háčkem") je "Šiřte Slovo". Další běžné ko-memy návnady jsou "věčné blaho", "bezpečnost", "prosperita", "svoboda".) (Viz záchyt; hrozba; infekční strategie.)
padouch kontra oběť (Villain vs. Victim)
Infekční strategie obvyklá u mnoha souborů memů, staví potenciálního hostitele do role oběti a hraje na jeho nejistotu, ohrožení (insecurity), jako např.: "buržoazie utlačuje proletariát" (Hofstadter). Často nebezpečně toxická vůči hostiteli a společnosti obecně. Rovněž známá jako strategie "my a oni" /"Us-and-Them" strategy/.
projekt, plán, program (scheme)
soubor memů /a meme-complex/. (Hofstadter.)
replikační strategie (replication strategy)
Jakákoliv memetická strategie užívaná nějakým memem k povzbuzení svého hostitele k tomu, aby daný mem opakoval ostatním lidem. Záchytný ko-mem (the hook co-meme) nějakého souboru memů. (GMG)
retromem (retromeme)
Mem, který se pokouší vplést (splice itself) do už existujícího souboru memů (příklad: marx-leninisté pokoušející se přibrat, včlenit jiné sociotypy). (GMG)
sociotyp (sociotype)
1. společenský výraz memotypu, tak jako tělo organismu je materiálním vyjádřením (fenotypem) genu (genotypu). Z toho důvodu je např. protestantská církev jedním sociotypem memotypu Bible. 2. třída podobných společenských organizací. (GMG)
soubor memů, memosoubor, memokomplex (meme-complex)
Soubor vzájemně si pomáhajících memů, které spoluvyvinuly (have co-evolved) symbiotický vztah. Soubory memů (memokomplexy) jsou např. náboženská a politická dogmata, sociální hnutí, umělecké styly, tradice a zvyky, řetězové dopisy (tj. hry typu letadlo, pozn. překl.), paradigmata, jazyky atd. Rovněž se nazývá m-plex (an m-plex), nebo program, projekt (scheme) (Hofstadter). Typy ko-memů obvykle se nacházejících v programu se nazývají: návnada; záchyt; hrozba; a vakcem. Úspěšný program má obvykle jisté atributy: široký záběr, (paradigma, které hodně vysvětluje); příležitost pro nositele participovat a přispívat; přesvědčení o jeho samo-zřejmé pravdivosti (nese autoritu); nabízí řád a smysl místa, pomáhá odvracet děs z nesmyslnosti (Wheelis, citováno Hofstadterem.)
tolerance
Metamem, který poskytuje rezistenci široké varietě memů (a jejich sociotypům), bez předání memových alergií. Ve své nejčistější formě, umožňuje tolerance svému hostiteli, že může být opakovaně vystaven působení soupeřících memů, dokonce i netolerantních soupeřů, bez aktivní infekce nebo (memo)alergické reakce. Tolerance je ústředním ko-memem v širokém spektru programů (schemes), obzvláště v "liberalismu", a "demokracii". Bez ní se program často stává exotoxickým a přenáší na své hostitele memové alergie. Protože prgramy soutěží o omezený (konečný) memoprostor (belief-space), není tolerance nutně ctností (a virtue), ale spoluvyvinula se v ideosféře dosti stejným způsobem, jako se ko-operace vyvinula v biologických ekosystémech. (Henson.)
vakcem (vaccime)
(angl. vyslov vaeksím) Kterýkoliv meta-mem, který uděluje rezistenci nebo imunitu jednomu nebo více memům a umožňuje, že daná osoba může být vystavena působení jiných memů a nezíská aktivní infekci. Rovněž nazýván 'imuno-mem' /immuno-meme/. Běžnými, imunitu poskytujícími memy jsou "víra", "loajalita", "skepticismus", a "tolerance". (viz: alergie na memy /meme-allergy/.) (GMG.)

Každý program (tj. projekt, plán, pozn. překl.) zahrnuje vakcem, který jej chrání proti soupeřícím memům. Například:

vektor (vector)
médium, metoda nebo nosič přenosu memů. Téměř každé médium komunikace může být memetickým vektorem. (GMG)
záchyt (hook, tj. "háček")
Ta část souboru memů, která usiluje o replikaci. Záchyt je často nejúčinější, když se nejedná o explicitní výrok, ale o logický důsledek obsahu daného memu. (Hofstadter) (Viz návnada, hrozba.)
zvukový červ (earworm)
"Nápěv nebo melodie, která rychle infikuje nějakou populaci." (Rheingold); písničkový hit. (jako např. "Don't Worry, Be Happy".) (z němčiny, ohrwurm=earworm.)

 


Share-Right (S), 1990, by Glenn Grant, PO Box 36 Station H, Montreal, Quebec, H3C 2K5. (Můžete tento materiál reprodukovat pouze tehdy, jestliže i vaši příjemci jej mohou reprodukovat, neměňte jej a vždy vložte toto upozornění. Jestliže jej uveřejníte, pošlete mi kopii, ok?)

Copyright© 1990 Principia Cybernetica

(c) 2003 překl. Manfred de la Sense